CHaOSdeSiGNeR™

sobota 26. října 2019

ÚNaVa POD ZiMNí - ZVONĚNÍ

NECÍTÍM NOHY
NEMŮŽU JÍT
NECÍTÍM RUCE
NEMŮŽU PSÁT
-----------------------------
NECÍTÍM HLAVU
NEMŮŽU MYSLET
NECÍTÍM ÚSTA
NEMŮŽU SE SMÁT
--------------------------------
NESLYŠÍM DOBŘE
NEROZUMÍM OTÁZKÁM
NEVÍM CO MLUVÍM
HOLDUJI PROCHÁZKÁM
---------------------------------------------
VÍTÁM SVÉ SOKY
PODLÉHÁM SVODŮM
MLUVÍM SE SOKY
ODEVZDÁN ZVONŮM
---------------------------------------
BLÍŽÍ SE ALE JIŽ ZCELA
PRO MNE ZLATÁ
MÁ ÚTĚCHU SKÝTAJÍCÍ
MÁ KONEJŠIVÁ
MÁ ZLATÁ TO ZCELA
MÁ UCHVATNÁ A ZLATÁ
MÁ MILENÁ ZCELA
ZLATAVĚ TŘPYTIVÁ
BODAVÉ TRNY SKÝTAJÍCÍ
A Z CELA ZASLOUŽENÁ
VYTOUŽENÁ CELA.
----------------------------------
VÍTÁM SVÉ SOKY
NEMOHA MYSLET
MYSLÍM NA DROGY
NEBOHÁ TO ET CETERA
--------------------------------------------
BLÍŽÍ SE
A JÁ NEMAJE VLOHY
VE VLHKÉM A MLHAVÉM
NAD RÁNEM
PLÍŽÍM SE,
PROTOŽE PRCHAJE
BLÍŽÍ SE !
-----------------------------
USCHOVAJE SE
USCHOVÁM SVÉ MYŠLÉNKY
POD PLÁŠTÍKEM
S NEVIDITELNÝM NÁPISEM
---------------------------------------------------
KDE NAPSÁNO JEST:
NE VIDITELNÝ
NEVÍDÁNO NESLÝCHÁNO
NE VÍDÁVÁNO !
------------------------------------
ŘÍKAJE TO DÁMÁM
NEVIDÍM NE VIDÍM
NEVIDITELNO,
PROTOŽE ANI NE
SLYŠÍM NE
SLYŠITELNO.
------------------------
BUDÍM SE
JEŠTĚ STÁLE
BUDÍM SE
ABYCH SLÝCHÁVÁN
V MLHAVÝCH PROCHÁZKÁCH
ZTRÁCEL A OPĚT ZAS SE
ABY NACHÁZEL
CESTU ZPĚT
CESTU TAM.
------------------------------------------
KU NOVÝM OBZORŮM
KU NOVÝM DÁLAVÁM
CO MIZÍ NÁM
PRŮBĚŽNĚ UKRÝVANÉ
TAM DALEKO
V MLHAVÝCH A PŘESTO
TAK PŘESNĚ URČITÝCH
PERO KRESBOU
VYKRESLENÝCH
DÁ MI TAM V TĚCH
V DÁL JEN DÁL
A DÁLA VÁCH !
--------------------------------------
TAK VSTÁVEJ PEGASI
JÁ UŽ NASEDÁM,
PROTOŽE JIŽ
PŘEDPOKLÁDÁM,
ŽE JIŽ ODLÉTÁM,
ŽE JIŽ MĚ NESEŠ JEN
TAM NA OBZOR
TAM ZA OBZOR
TAM JEŠTĚ DÁL
TAM AŽ DALEKO
TAM AŽ ZA OBZOR
----------------------------------
TAK VSTÁVEJ PŘEC
JÁ UŽ NASEDÁM
JÁ UŽ ODLÉTÁM
A TY JEN STÁLE
SPÍŠ VŠAK MNE
JIŽ BRZY MNE
UCÍTÍŠ JEN CO JEN
VYLETÍŠ ...
---------------------------
A JEN TAK DÁL
UND SO WEITER
AND MANY OTHERS !
(MY FATHERS)
.

ÚNaVA PoD ZiMNí - ZVONěNí

středa 23. října 2019

AU TU mn o s ?? a !!

aNEb OTÁZKY KŘiČí
S VýRAZně VýRAZný Mi
VYKŘiČNíKY KŘiČíCí Mi
...
čí čí HLAS se
OZýVá se
čí HLAS to voLá
Z DáLi
Ku NáM
V DáLi
...
Jen SOU MRAK
BRZy OdHALeN
POVí Nám TO
A Ví TO
VůBEC ?!
...
TOŤ OTáZKa je
S OTaZNíKem
Ba doKONCE i
S OTaZNíKy
...
KDe ODPoVěĎ
ze VŠeCH VěD
NEJ T쎊í JE
JiSTO JiSTě
KDyŽ Se
OSMěLí Se
NáM TU
OSMěLí Se
...
a
PAK
VY ČAS
Si Sí Se
JEN JEDnOU
ZA TO PRo
VŽDY
a
ZA PRAVdu
a
OPRAVdu
ZA V 
ČAS
...
VY
ČAS
SE
!!

aSi o pOd PoDZiM ... inspiRED bY @KViDoo

SKáče a hOPSá
přeCe přeDe mnOU
Lou ReeD i VeLVeT
Under GrOUnD
.
Loučící Se
o OU OPička
ZKaZKa ZKaZí
Tu v Tu i Tu CHviLKu
CHVíLi i pRo VíLy
Ne JEn pRo Tu CHVíLi
TAK DoJeMNou
i SE MNou o OU
SE SEMeLou
.
Ještě JeštěD Si
UTtře i UDře
TAK ŠTěDře Tu CHVíLi
Tu i v Tu CHviLKu
Si pUSu Do TRička
.
NeŽ zMizí NáM MiZí
ZAS Ve VěTVoVí
KDO Ví KOLiK JeN
TOLiK Je JeN VěT
Ve VěTVíCH
KDo Ví
.
JaK LoňSKý SNíH
NAPaDaNý OPaDaNý
CO ZůSTANe Po STARu
TAK ZAS úPLNě JaK
Sam Si VELí SáM
.
NaPosPAS i CHmurNýM
TO JaK NoC TO
V PASso TONaLe
TAK DOKoNaLE
CHmurNýM Na MYSe
MyŠ MyŠLéNKáM
.
LEKLým i NELEKLým
LeNKám i NeLeNKám
;-)
#HoWgH

neděle 20. října 2019

Ho ŘíM aK o RíM

Ne HA SiT
Ho ŘíM
AK o RíM
S KA a Ži
Mi i Ty
My i Ti
Až AK DýM
AK o DýM
S TýM čO
Má MA Má
AK o RíM
S TýM Si
Ja Aj Ho
Aj Ho RíM
AK o RýM
Si TýM 
čO Mi
Na Mé
Me Zi
Ve Zi Me
Má Mi Vá
Po Le Ži.

AUoOU tu MNi iMi k oFF

A ná HLe na STaL
Vů KoL ná DHe
RNě VěR Ně A
a Ba Re VNě
Ne VěR Ně
VeR Mi
Či Ko Čí Ne
VeR Mi
Mi Le
Či Ne
Mi Le Ný
Ná DHe RNý A
a Ba Re VNý
To K aŽ
Do PáD Ně
PáD Na PáD
Ji S To Ji
S Tě

P O D Z i M

PoD ZiM
Zi Mu Má
RáD
.
Li STo PáD U
Li STů PáD
ŘíJ Nu
Ří Je
SPa Do Vý
SNo Vý A
a Ně Mé
KRá Sou
Zá Ří aŽ
Za Zá Ří
Zá Ří A
a Jí JiŽ
V CHá Zí
Ze Zi My iMi
Po CHá Zí A
a V BuD o OU CN U
u BuD De
V Zi Mě
Při CHá Zí

Z i M A

Až o OU
i SMi s SNí De
Mi LeN nOU
o OU De
Zí MA
.

úterý 15. října 2019

LOST iN My WoRDs iN MY SELF

BRAVO !!
BRA ViS Si Si MO !! !!
BiG CON GRAT
TU LA
Ti
oN
s
;-)
Brr A Voo !!
Bra ViS Si MNo !!
!-)
Veľká Krí ZA
Veľká sCHí ZA
TA
Na PA de Lo MA
NA PAD Lo
MA PA Lo MA
😎
🖖👽🛸🚀🕶️
So SO rrY
🇬🇧
MA MiA
MA MA DON NA
🇮🇹
i
‼️😈🤟🇸🇰💘!!
TA ta TA
CHaOS & deSiGN
a
#HoWgH
;-)

Way WaR de CLou Ds ...

W HeN tHe SPiKes
aRe pRiC King
iN tHe Way
WaRd CLouDs
...
iM SiT Ting
iN a DiM rOOm
oN tHe Way & aND
aND iM PonDe Ring
...
HeLL & Hej A VeN
W HaT iS My
oN tHe rO Add
LiFe Way ?
...
W HaT iS My
gO ALL eND Ding
w HeRe iS My
eND ?

pondělí 14. října 2019

TEO LOS

BěŽ TEO BěŽ
PěT LET
24 HODiN
ThEO Phi LOS
BěŽ TEO BěŽ
De VěT LET
Pr VNí Me RáNo
14 DNí
Pr VNí  VeL Ká 
PAr DU BiC Ká
ZME TeK
We ARe tHe
100 LiDí HoP
CHa MPi OnS
ThEO Phi LOS
JOSeF VáŇa
PaV La Vá Ňo Vá
100 LiDí KrOK
JOSeF BaRToŠ
ThEO Phi LOS

VeL Ká RáD A
HiT PA RáDA !-)

pátek 11. října 2019

PRO o OU úD ... k OFF Ře

E hm ... V eL Mi ...
m Oc ... P e K
N .. e ... É
OZ ... aJ
A ... J
...
Z No Va mě Zi
řáDKy
ČT u
Si

Zi K m Ut N i uD
Mě ří Dí
V CeLku
řá Dně
Na dNě
i me Zi
řáD Ky
Mě ří Dí
a Se ří TíM
tíM KaM
Do just iT
dO uDě
KtO udě Lí
Mi mě Žít
Mě Mr Zí cO
ČT u U Se Be BeBe
Mě tR Vá
me Zi Vám Mi
pŘi VyCHází i há Zí
me Zi řáD Ky
Mi Mo řáD Né
řáD Dně ne SPo
Rád a Rá Da
Ka Ma Rá Da DA DA
řáD a Né
US po řáD Dá Né
mě Zi Má má
má Gi Na
řáD Ky
Ho WoK No
K No Wo
HoW
Hi
😎
TO je
PRo o OU ú uD
‼️
FK 
ó 
RZ
#hoWgh