netBLOK

CHaOSdeSiGNeR™

neděle 12. května 2019

DEN MATEK

Dnes aŤ dává POZOR každá MAMinKA !
Ozvou se totiž její MiMinKA.
Popřejí třeba dobré raNíčko !
A k tomu ještě lepší kaFíčko !

A některé a někteří k TOmu přidají 
i TU PUSU na Líčko 
a ještě k TOmu dodají a přidají:
"Má MiLá MaMičKO !"

A určitě Si VŠiCHni Si poMySLí 
A někteří i TO konečně i přiDaJí 
A některé i TO dokonce i vySLOVí
AŤ naHLAS a NEBo poTiŠKO:
"MOJE DRAHÁ MATiČKO !"

Má drahá maminko! 

Tak teď zAS pro VŠeCHny MAMKY:
Dnes CHysteJte Jen samé MňAMKY !
Pro TO máte DNES krásný SVáTEK
Je DNES přece Jen Jenom a Jen
Vaše NeděLe a Jenom Vaše NeděLe.

A Je přece Jen a Jenom Váš :

DEN !!
DEN VŠeCH 
VŠeCH MATEK
DEN
DEN MATEK
DEN VŠeCH MATEK !!

(důležité přec přece Jenom Jen JeST, 
když neMáme fTOM zMATEK ;-)

čtvrtek 9. května 2019

Vy ZNA Nie Lost.iN.MySeLf

Považuji Vás zCeLa seriózně
Za NEJVĚTŠÍ HO MiSTRa
ZdE roZHoDně !!
A už VaM vObec NiKakDaY
NeMoSím DáVAT žiáDEN
KaJK LaJK srDíčka ATP. 
NiK DY NiKDY
A Je a BUDe TO CaJK
VŽDYcKY DYcKY
;-)
Jste MiSStr nad MiSS Try
Ať jste KTO ste 
či MiNi či s Try 
Ať žijete Kak ŽiVjO TE
Ať je TO či niE je sTriK
Ať je TO či niE TO
A či LEN iBa či TriK
=)
ŽijTE SA GLaSNo dáL eJ
LOVtE SA v ŽiTE dáL eJ
SA a NAS TU TAJ oBLaŽuJte
NAS miNiMáLně a kLADně
ZDE maXiMáLně
Svým MiStroVstVíM
A to VážNě MoC proSíM 
Si CerTo Si Si 😎🇮🇹✌️
!-)
Děkujeme Dě Kujeme Dě Kuje Me
ASpoň za MeNe Ja uRčitě iSTO
iSTo iSTě ROZpaŽiTě
KLuDNE aJ ROZpaČiTě
NaJiDES i DES v ŽiTě
R O Z H O D N Ě a iSTO
DěKuJeMe Dě KuJeMe Dě KuJe Me
Dě Ku Je Me a AJ iSTě 👽🖖🛸
*
#HoWgH !!

sobota 4. května 2019

ČEKÁM TU fuRt NA TEBE

inspired: @AddieWilimes #SOsorry 
*
Ve víně smočím Re Ty Rudé
prs Ty běhám Ti po zádech
jiskra Ti do očí Ti skočí
čekám Tu, možná na nádech
čekám Tu, ležím na zádech. 
*
VšeCHno se koLem Tebe se
VšeCHno se koLem Mene se
VšeCHno se koLem do oKoLa 
VšeCHno se Mi do oKoLa 
Točí a Točí a Točí A
Já tAk CHci KoUkat
Zoči Voči Ti do Očí.
*
Nestačí na Tě myslet
Nestačí s Tebou bý Ti
mu Sím Tě v sobě cí Tit
mu Sím Tě na sobě mí Ti
Ve vlasech Tvůj dech
v Tobě se o OU Ha 
A aNo je TO tOU Ha
v Tobě se kOU paT.
*
TaK pOJď už Ke mně
a nikde Se nezaStavuj
chci Tě u Sebe mí Ti
CHci Tě CHci Tě CHci Tě
kde jSi zRovinka Teď
že TU se mnou nejSi?
*
Pojď už Konečně Ke mně
čeKám TU ležím na zádeCH
vRním a Rdím se TU 
jAK malé KoTě
čeKám TU na Tebe
čeKám TU má ŽENO
čeKám na BLa ŽENO STi.
*
Tak pojď Už
a Ty tu nejSi!
Tak pojď Už
a na KONEC čNě 
LAD ně a ně žNě 
a KONEC čNě 
do mně HLa vNě
už jeN ve mNě vejDi!
*
Če Kám TU fuRt
TU fuRt na Tebe!
Če Kám TU na věčno STi!
Če Kám TU na Tebe!
Če Kám má ŽENO má
Če Kám Si má
Má BLa ŽENO STi.
*
Če Kám TU fuRt 
ČASu mám do STi
Če Kám na Tebe
Má věčná ŽENO
Če Kám TU fú Ha Há
Če Kám má ŽENO má
ve sVé BLa ŽENO STi.
*
Če Kám už u Vás ŽNě
už VᎠně ZLý 
U Vás Věčně
už CELý v CELe
ne neKONEčný 
už u Vás ZLý z CELa
Če Kám TU fuRt
Če Kám TU na Tebe.
*
Če Kám má ŽENO má
Če Kám a Če Kám
Če Kám Si má Si má
V ne KONEčno STi
V BLa ŽENO STi.
*
#howgh #erotico

čtvrtek 2. května 2019

OFF Ra má je CHa oZZ - Le DiALoGuE

áNTré:
OFF Ra RáMa 
má je TA dRáMa
CHaOS u jeN je
Bo Je oBo je
TU už aŤ je dOST
RADoSTi na kOST
aŤ je Bo je tRé Ba
i ze zeMě oZZ.
asSERtion:
A kdyŽ tu něKDY neJSTE
Ří kám SI, ze LAdíTE své
poeTICké PERpetUM MOBILE,
ChaOZku..a VYdesigNOVAné
- raDOST T T tttttt PoHLEdět..
So - heARTLY THANK you MAESTro...
A zajtRA naNOVO hotoVO pro VÁÁÁS
slunCE v DUŠi a nikDY jinAK LET'S go
- na VÁS neMÁM hopŠUP ich gehe spÁT 😀
BY by and BE charašo..Dobrá NOC 👍🍀👋
Ofra
ansWer:
Да да хорошо
Большое спасибо
Конечно 😎
Answer iS iN:
"LeTTeRS 4 OFFra RáMA"
YeS oF cOUrSe cerTainLy
BOLO TO SQELé
Ja VEĽMi VÁS ĽúBiM
Aj číTAŤ aJ ciTAT
Ja priveľmi Vás ĽúBiM
OFF pretože Mi Spí
Na Te LA tte
iBA ON a ON ;-)
A SMieCH ...
ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE
AJ KEĎ TAKÉ PEKELNE 😈
😎🇨🇿✌️🇸🇰👽🇭🇷🛸 ...
CHaOSdeSiGNeR™

SOUkroMé VEřEjNé čTENí

4 něhová Vločka❄
Vidíte a já to píšu,
nebo se to aspoň 
snažím napsat,
co nejvíce tak,
jak mi to jde 
co nejlépe na jazyk.
Úplně v tom slyším tu 
Mé Me LOĎ ii
SLov či sLaBiK 
a jak je přesně 
vySLoVoVaT 
a jak přesně
inTONoVaT
a také přesně
v jAKém TEMPu
DeKLaMoVAT 😎
A ta VeLKá a maLá písmenka
Jsou VLAStně, 
MiMo SVěTY
MiMo CHoDoM
i s LUNO CHoDoM jiNé
a TAK taková nápověda, 
vLAStně NOTY! 
NO JO TO Jo.
Zároveň mám odZkoušeNo, 
že TO každý ČTe 
a vyslovuje jinAK, 
ale já ByCH jinAK 
neMoHL a nie MoHoL
neSeHNUL a nePoHNUL
Len Má MiLá oHoL
Ma nie oHoL. 
Ten finální TVAR
je nakonec pevně daný
a opravdu tedY FiNáLNí. 
A že to má každý jinAK, 
TO mně neVadí, 
DOKONCE mě TO těší,
protože tak Si 
v těch sLůVKáCH 
a jejich tvarech AK

MeLodii každý, kdo chce, 
objevuje něco svého, 
něco, o čem aNi já neVíM, 
že tam VLAStně 
poTAJí JE SLASTně
USCHOVáNO JEN
JE UKRYTO JEN 👽
A TAK přesně o TOm,
v poslední době přemýšLíM,
VšE namLuViT, 
aBy Bo BoLo paTRNé
jak iBa Já TO 
VLASTně a SLASTně
cíTíM a čuJEM
aNiž SA MEčuJEM.
DoKONCE jsem již dostal
do KONCE až 2 !-) 
naBíDKy a s DíKy,
včetNě BESíDKy,
soukroméHO, aLe přeSTO
veřejnéHO JUCH,
čtení JUCH JUCH
a JUCH i JUCH ;-)

Ranní káVa TO se vSTáVá

Teď jsem vSTaL
a ještě STáLe sPiM
neMoHu se PRObuDiT
PiJu v Ní aKo i sNí 
a TaK seM zAs v Ní 
aNi Ranní káVa
vůBec nePoMáHa 
...
Ha a raNNí BáSeň
zMi ZELA
a TO zCELa 
A až DO BěLA
a aNi TO mNě
Ni jAK a Ni
nePRObuDiLa
...
ANDYF daL LAJk
a TO je KONEC
TO je END
POEtiZER.com
zas jak POZER
TO ma PO*ER
home a NiC
... 
KDE se VZALa
TU se VZALa
a je PRYč
DEFiNoVáNA
a STáLe LÚTo 
HáLe deFiNiTíVO
ŠaK Mi TO VidíMO
PRYč Bo BOLO TO
aKo aJ áCH a O Bič
...
O aJ aCH aNO 
už se Mi to aJ STáLO
a rovnAKo Bo BOLo
TO na STáLO
čo SA Dá roBiT
je TO TaK
a NA STáLO.

středa 1. května 2019

Na 1. MáCHy Má se MÁJ a áCH ;-)

Šep TAJí ce s ČerTY

Se ŽENí ce

A PRo TO kŘiČí

TEDy kŘiČí ce

A z VESEL a La

SE LíBaJí ce

Lé TAJí ce

SE CELe v LESe

Se LESem SE

Ne neSEM

*

poLETuCHy

LéTAvé HLADové

Se LESem SE

Ne S ne SEm

Lé TAJí ce

;-)

ČARO DĚJ né

ČARO KRÁSNě

ČARO KRÁS 

PLN

ČARO DĚJ NiCe !!

!-)

BoJ se BOj !!

BOJ se ne bOJ !

O jo JOj ;-)

#hoWGh